НОВИНАРИ КОИ ГИ КОРИСТЕЛ ВОЕНИОТ ВРВ ВО ОПЕРАЦИЈАТА "ОПЕРА"

MIROSLAV LAZANSKI

novinar, vojni komentator RTV
Beograd. Ja sam u KOG-u Odelenja bezbednosti RV i
PVO, u više navrata vidio Miroslava Lazanskog u
prostorijama puk. Ćuk Tomislava, načelnika KOG-a.
Pretpostavljam, a i raspolažem s nekoliko indikacija, da
ga je Ćuk u stvari preuzeo na vezu, jer je Lazanski,
najvjerojatnije bio suradnik u Zagrebu, ali na vezi ga je
držao neko iz Odelenja bezbednosti V vojne oblasti.
Poznato mi je, da je puk. Ćuk, posredstvom Lazanskog
plasirao niz sadržaja, te je u stvari Lazanski davao samo
svoj potpis na neke od komentara, a sadržaje su napisali
iz političkog odelenja SSNO-a, ili političkog odelenja RV i
PVO-a. Također, i gen. Radović, Lazanskom je davao
sadržaje za njegove komentar. Prema kazivanju
Rakočevića, Lazanski je bio na vezi najvjerojatnije i II
Upravi SSNO-a, jer su mu namještali mogućnost
intervjua npr. sa Jazovim, a u više navrata je išao i u
posebne misije, kao gost - reporter različitih armija. Nivo
podataka, koji je Lazanski davao vojni službi sigurnosti,
je kvalitetan, jer je posredstvom veza, što mu ih je
vojska stvarala, mogao doći do takvih podataka.

MATIĆ DRAGAN, novinar "Duge". Iz razgovora s puk.
Rakočevićem, p.puk. Sabolovićem, a posebno gen.
Vasiljevićem, nedvojbeno proizlazi, da je Matić
dugogodišnjisuradnik službi sigurnosti JNA. Na vezi ga
je držao načelnik Odelenja bezbednosti beogradskog
VAK-a, pukovnik, ime ne znam, zvali su ga "Musolini".
Ističem, da je ukupni beogradski VAK poznat po
četništvu, a jedan od bitnih eksponenata takvih stavova,
je upravo taj puk. "Musolini". Maticu su, službe sigurnosti
JNA, davale podatke, za njih interesantne sadržaje, što
bi Matić doradio, ali prije objavljivanja, sadržaj je
obavezno išao na cenzuru puk. "Musolini ju". Dio
novinara "Duge", znao je za taj odnos Matica, te su
zazirali od kontakata s Matićem.

DRECUN MILOVAN

komentator RTB. Prema kazivanju
Ace Vasiljevića, Drecun je najprvo bio suradnik SDB-a
MUP-a Srbije, a potom ga na vezu preuzima puk.
Bošković, kada je reaktiviran iz penzije i postao načelnik
Odelenja. Bio je portparol službe bezbednosti, te je gen.
Vasiljević više u šali znao kazati, da vidimo što služba
misli o određenom problemu, jer je Drecun, isto tako,
podatke i tekstove za svoje komentare, dobivao od
službi sigurnosti JNA. Sa Drecunom, kontaktirao je iz
Odelenja bezbednosto RV i PVO puk. Vujić Bogdan,
kojeg je puk. Bošković, također, reaktivirao iz penzije.

KOMRAKOV

ne sjećam se imena, urednik informativno
poltičkog programa RTB-a. Po kazivanju gen.
Vasiljevića, Komrakova je na vezi držala SDB MUP-a
Srbije, no, međutim, imao je kontakte i sa Upravom
bezbednosti SSNO-a. Na vezi ga ispred SSNO-a, držao
gen. Gvero i to prije svega, radi potrebe, da se preko
Komrakova plasiraju stavovi JNA, jer je Gvero u SSNOu
radio u političkoj upravi. Inače, kad spominjem gen.
Gveru, ističem i Gverinu vezu sa Vukom Obradovićem,
te su u stvari, na taj način, na RTB plasirani stavovi
grupacije oko Vuka Obradovića.

BRAJOVIĆ RADE

novinar "Večernjih novosti". Još dok
sam radio u "Operi", odnosno, kad je "Opera"
funkcionirala, puk. Rakočević ukazao mi je na novinara
Brajovića, kao na suradnika SDB-a MUP-a Srbije. Tu je
čak iznio detalj, da je posredstvom SDB-a MUP-a Srbije,
Brajović iskadroviran za novinara "Večernjih novosti".
Kasnije, Brajović je uhvatio vezu i sa Upravom
bezbednosti SSNO-a. Tu podvlačim činjenicu, da je
Brajović nakon što je uhvatio vezu u SSNO-u, vrlo
afirmativno, kroz novine glorificirao puk. Šljivančanina iz
gardijskog korpusa, koji je bio angažiran na istočno -
slavonskom ratištu, a napose u operacijama JNA, na
slamanju otpora Vukovara. Prema kazivanju Tanje Bakić
iz "Večernjih novosti", a koja je bila angažirana u
"Operi", a to kazivanje provjerio sam i kod puk.
Rakočevića, SDB MUP-a Srbije, preko Brajovića, unutar
"Večernjih novosti", radila je kadrovsku politiku podobnih
ili nepodobnih novinara, a time indirekto i uređivačku
politiku.

MILENA MARKOVIĆ, novinarka "Večernjih novosti". Bila
na vezi majoru Šljivančaninu, kada je bio organ
bezbednosti gardijske jedinice u Beogradu. Ovu
činjenicu, kazao mi je gen. Vasiljević i gen. Gligorević.
Kada je gardijska jedinica uključena na istočno -
slavonsko ratište, Markovićka je tu vidno angažirana uz
logistiku Šljivančanina. Pored novinarskih poslova,
prikupljala je sigurnosne podatke Šljivančaninu. Suprug
Milene Marković je major u oklopnim jedinicama u
garnizonu u Mladenovcu. Vezana je uz Svjetski srpski
kongres, te uz Vuka Obradovića i gen. Gveru.
- RADOVAN PAVLOVIĆ, novinar "Politike". Na vezi ga
držao jedan od oficira sigurnosti iz Odelenja bezbednosti
beogradske vojne oblasti. Kasnije je preporučen KOG-u
RV i PVO, puk. Ćuk Tomislavu, koji mi je nedvojbeno
rekao, da je to provjeren i kvalitetan suradnik, te da je po
organima vojne sigurnosti iskadroviran u "Politiku".
Također, učenik medijske promocije Šljivančanina.

SVETLANA VASOVIĆ - MEKINA, novinarka "Mladine".
Pukovnik Rakočević, u više navrata, ukazao mi je na
Svetlanu Vasović - Meklinu, koja je u Beogradu bila
dopisnica "Mladine", da je u vezi sa nekim iz Odelenja
bezbednosti beogradske vojne oblasti. Početkom
angažmana gardijske oklopne jedinice na istočno -
slavonskom ratištu, preuzima ju na vezu puk.
Šljivančanin, te biva na istočno-slavonskom ratištu. Kad
je riječ o Vasovićki, kad sam bio u kontaktu sa
pripadnicima VOMO-a u Ljubljani, tijekom 1993.g., iz
nekoliko insinuantnih detalja zaključujem, da ju na vezi
drži i VOMO iz Slovenije.

MILA ŠTULA

novinarka RTV Beograd. Pukovnik
Rakočević, po dolasku Mile Štule u Beograd, kazao mi
je, da je Štula već u Zagrebu, bila vezana na nekog iz
Odelenja bezbednosti zagrebačke vojne oblasti, da je u
Zagrebu opstruirala ne pišući za "Danas", kako bi ispala
prognana, a radi reitinga u beogradskim redakcijama.
Aco Vasiljević, tijekom 1993.g-, kazao mi je, da Štulu na
vezi drži netko iz Uprave bezbednosti SSNO-a.
Međutim, prema mojim spoznajama, važnije su Štuline
veze, kad je riječ o JNA, prema gen. Domazetoviću,
tada načelnik personalne uprave u SSNO-u. Isto tako,
prema kazivanju Malobabića i puk. Vilica, Mila Štula
bitno se ugradila u Udruženje Srba iz Hrvatske, Štula je
kupila niz podataka za svoj radikalizam.

 

Read 3910 times