ЗАЕДНИЧКИТЕ АМБАСАДИ ПАТ КОН РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД РЕФЕРЕНДУМСКОТО ПРАШАЊЕ!!??

Кога договорот за заеднички амбасади помеѓу Македонија и Србија ке се погледне од фактот што амбасадата значи екстерторијалнист, односно тоа е простор на државата која е представена.


Значи делењето на просторот на амбасадите помеѓу Македонија и Србија ќе го отвори прашањето на екстериторијалноста на просторот на кој се наоѓа амбасадата. Ексрериторијалноста во основа е статус и на просторот на кој се наоѓа амбасадата, не само на персоналот и таа ѝ припаѓа на државата која е претставена. Во овој случај заедничкиот простор би значел поделена екстериторијалност или заедничка екстериторијалност. Тоа за две суверени и независни држави е недефиниран статус. Што значи, финансиските заштеди не даваат одговор на ова важно прашање.

Read 1035 times